Revize

Revize
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.: 802/2006

 

Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady č.: 802/2006, jež předepisuje pravidelné servisy klimatizačních zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů (všechny typy chladiva v klimatizacích), které přesahují 3 kg chladící kapaliny. Revizi zařízení mohou provádět certifikované osoby.

 

Majitel zařízení je povinen vést evidenci formou evidenční knihy. Odpovědnost za založení evidenční knihy nese provozovatel zařízení s regulovanými látkami podle § 26 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obdobně to platí i pro provozovatele aplikací, které obsahují nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů dle nařízení Komise (ES) č. 842/2006 čl. 3 odst. 6.

 

Provozovatelé mají ze zákona povinnost uchovávat evidenční knihu pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let. Za porušení této povinnosti hrozí sankce až do výše 2 milionů Kč. Doporučujeme proto uchovávat kopie všech jednotlivých listů evidenční knihy.

 

V případě ztráty nebo zničení evidenční knihy je třeba ihned založit evidenční knihu novou a na začátek zřetelně uvést údaje o ztrátě předchozí evidenční knihy včetně data a příčiny této události a data o poslední provedené kontrole. Vzhledem k tomu, že všichni revizní technici jsou povinni vést evidenci, by neměl být problém tento údaj dohledat. V případě živelné události, požáru nebo krádeže je nutné tuto skutečnost rovněž zdokumentovat. Pokud je tato skutečnost zdokumentována a z původní knihy jsou k dispozici kopie, je toto dostačujícím důkazem pro případ kontroly.

 

V případě ztráty evidenční knihy je tuto skutečnost opět nutno uvést v nové evidenční knize s podpisem odpovědné osoby (provozovatel, popř. statutární zástupce) a mít k dispozici kopie z původní evidenční knihy zařízení. Je také vhodné nechávat si kopie protokolů z případných kontrol ČIŽP, ve kterých je uvedeno, zda provozovatel v den kontroly předložil evidenční knihu zařízení. Takovým protokolem mohou být nahrazeny kopie evidenční knihy, pokud se i ty staly obětí živelné události nebo krádeže. Více informací si můžete vyhledat na stránkách ministerstva životního prostředí:http://www.mzp.cz/cz/dotazy_chlazeni